Etický kodex

Korektní jednání by mělo být základem každé komunikace, ať už na straně obchodníka či zákazníka a nemělo by být již předmětem otázek.

Přesto si dovolujeme připomenout přístup k práci našich realitních makléřů v rámci etického kodexu.

 

  • Realitní makléř Sterling reality jedná vůči klientům, obchodním partnerům, ostatním osobám a mezi sebou navzájem vždy na základě úcty, respektu a profesionální etiky.
  • Realitní makléř Sterling reality vždy hájí zájmy svých klientů a současně se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům realitního obchodu. Realitní makléř nikdy nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta, svým jednáním nepoškodí jeho oprávněné zájmy a práva a podává jen pravdivé informace.
  • Realitní makléř Sterling reality mezi svými klienty a obchodními partnery nečiní rozdílů z důvodů náboženských, národnostních, rasových, politických či jim podobných.
  • Realitní makléř Sterling reality uvádí při prezentaci svých služeb a v inzertní nabídce nemovitostí vždy pravdivé, nezkreslené a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo uvádění nepravdivých tvrzení je přísně zakázáno.
  • Realitní makléř Sterling reality je vázán mlčenlivostí vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
  • Realitní makléř Sterling reality nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce.
  • Realitní makléř Sterling reality nesmí třetím osobám přímo či nepřímo nabízet či poskytnout plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody, musí se zdržet jednání, které by mohlo být považované za úplatek a při výkonu své podnikatelské činnosti nesmí v žádném případě provozovat klamavé a/nebo podvodné praktiky.
  • Realitní makléř Sterling reality spolupracuje s ostatními realitními makléři a obchodními partnery v rámci společnosti a rovněž s makléři jiných společností, pokud je to v nejlepším zájmu klienta. Při spolupráci realitní makléř jiného realitního makléře nebo obchodního partnera úmyslně nepoškodí.
  • Realitní makléř Sterling reality vybírá zálohy jistiny a úschovy vždy bezhotovostním převodem a pouze na zvláštní jistotní účet společnosti. Nikdy nepoužívá peníze svých klientů pro svou potřebu ani jiným způsobem s nimi nemanipuluje.
  • Realitní makléř Sterling reality nikdy nevybírá v hotovosti zálohy, jistiny ani úschovy. Ve výjimečných případech je vybrání zálohy v hotovosti možné pouze na základě vystavení daňového dokladu. Po složení částky je každý makléř povinen ji ihned a v plné výši vložit na jistotní účet společnosti pod příslušným VS. Částky převyšující hranici 10.000,- Kč se nesmějí vybírat v hotovosti za žádných okolností.

Přečtěte si také zásady ochrany osobních údajů